Boodschap van God                        

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon  gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve,  maar het eeuwige leven hebbe.   (Johannes 3 vs 16)

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is. (Romeinen 3 vs 23 en 24)

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.(Mattheus 11 vs28)

Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. (Markus2 vs17)

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.(1Johannes 1 vs 9)

Het bloed van Jezus Christus,  Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1 vs 7b)


Want Gij, HEERE! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen. (Psalm 86 vs 5)


Meer lezen??